ജില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും എനർജി മാനേജ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ ഗവ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുസ്ഥിര വിജ്ഞാൻ ഇൻ്റെ ൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജ് രണ്ടാം വർഷ കെമിസ്ട്രി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിച്ചു

Published On: January 25th, 2023Categories: Urja Kiran - Activity

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News