ജില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും എനർജി മാനേജ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ ഗവ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുസ്ഥിര വിജ്ഞാൻ ഇൻ്റെൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഒന്നാം വർഷ ഫിസിക്സ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിച്ചു

Published On: February 4th, 2023Categories: Urja Kiran - Achievements

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News