പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് NSS വളണ്ടിയേഴ്സ് നിർമ്മിച്ച പേപ്പർ ബാഗുകൾ ഫിനോഷ് അച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് ഓഫീസ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജെൻസൺ സാറിന് കൈമാറുന്നു.

Published On: June 11th, 2022Categories: NSS - Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News