ഡിസംബർ 14 ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം
എനർജി എൺവയറോൺമെൻ്റ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതിയിൽ തൃശ്ശൂർ സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജ് (ഓട്ടോണോമസ് )പ്രിൻസിപ്പൾ Dr. (Fr ) Martin K A വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഊർജ്ജസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു

Published On: December 14th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News