സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് (Autonomous) ഫിസിക്സ് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ LED Star കളു ടെ പ്രവർത്തന ഉത്ഘാടനം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ Dr (Fr ) Martin K A നിർവഹിച്ചു

Published On: December 15th, 2023Categories: College News, Physics - Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News