2019-2020 – സഹപാഠിക്കൊരു വീട് പദ്ധതി

2020-08-28T00:55:38+05:30

  2019-20 വർഷത്തെ സഹപാഠിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെക്ക് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാ.ബിജു ആലപ്പാട്ടിന് നൽകുന്നു.