ജില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സുസ്ഥിര വിജ്ഞാൻ ഇൻ്റെ ൺഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ഫിസിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അളഗപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്ദർശിച്ചു

Published On: January 17th, 2023Categories: Physics - Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News