എളവള്ളി കുളവെട്ടി തൈകള്‍ പ്രൂണ്‍ വളര്‍ച്ച അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനുമായി തൃശൂര്‍ സെന്റ് തോമസ് കോളജ് സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ സംഘമെത്തി.

Published On: October 1st, 2022Categories: Botany - Achievements

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News