കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ഹാഫ് മരത്തോണിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്റ്റമാക്കിയ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥി അജിത്. ക്‌ യ്ക്കും കോച്ച് സൂരജ് സർ നും അഭിനന്ദനങൾ നേരുന്നു.

Published On: July 24th, 2021Categories: Physical Education - Achievements

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News