2019-20 വർഷത്തെ സഹപാഠിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെക്ക് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാ.ബിജു ആലപ്പാട്ടിന് നൽകുന്നു.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News