സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ , 4 വർഷ ബിരുദ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

https://www.thecampuslifeonline.com/2023/11/blog-post_8.html

https://www.instagram.com/p/CzY87ojLwbf/?igshid=bzNkMDg4enduemFi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0u94WVaxLmo8jhSo6fYtyPomLC3nv4HiESAqZsm8vVmtxABoeKGywwNRtmwaNyLzyl&id=100057295216717&mibextid=6aamW6

News Paper https://drive.google.com/drive/folders/1VkVuo8l-wjQ0uIaS2H5l7WqILdBlJ-S5?usp=drive_link

 

Published On: November 14th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News