തൃശ്ശൂർ സെന്റ് തോമസ് (സ്വയംഭരണാധികാരം) കോളേജിൽ നിന്ന് ആശംസകൾ

യുജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായുള്ള ട്രയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://stthomas.ac.in/ug-trial-rank-list/ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സൂചിക മാർക്ക് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ട്രയൽ‌ റാങ്ക് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ് ലൈനുമായി രാവിലെ 10 നും വൈകുന്നേരം 4 നും ഇടയിൽ ബന്ധപ്പെടാം (നമ്പറുകൾ‌: 9747420438, 9747420437, 9207420441, 9207420442). പേരിലോ, ജനതിയ്യതിയിലോ വ്യക്തിഗതവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ വിശദാംശങ്ങളിലോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ മെയിൽ വഴിയോ ഫോണിലൂടെയോ തിരുത്തില്ല, പക്ഷേ പ്രവേശന സമയത്ത് ഇത് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷകർ പ്രവേശന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും (ടിസി) പെരുമാറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റും (സിസി) ഹാജരാക്കണം. പ്രവേശനത്തിനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ നടത്തുന്നതിനാൽ ഈ രേഖകൾ ലഭിക്കാത്തവർ എത്രയും വേഗം അവ സ്വന്തമാക്കണം.
അലോട്ട്മെന്റ് നടപടിക്രമ വിശദാംശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകർ ഓൺ‌ലൈൻ വഴി അലോട്ട്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭാഗിക പ്രവേശന ഫീസായി ഇനിപ്പറയുന്ന തുക നൽകണം. ഫീസ് അടക്കാത്തവർക്ക് ബിരുദ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനം നഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരികെ നൽകാനാവില്ല.
കാറ്റഗറി തുക
ജനറൽ അപേക്ഷകർ                                                                                                   Rs. 4000
ജനറൽ / ആർ‌സി / ഒ‌ബി‌സി / ഒഇസി ഫീസ് ഇളവ് അപേക്ഷകർ       Rs. 2000
എസ്‌സി / എസ്ടി അപേക്ഷകർ                                                                                Rs. 800
B.Voc കോഴ്സുകൾ                                                                                                               Rs. 9000
സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾ                                                                                                     Rs. 10000

ബാക്കി പ്രവേശന ഫീസ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം ലോഗിനിൽ ലഭ്യമായ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വഴി അറിയിക്കും. പ്രവേശന സമയത്ത് ഈ തുക അടക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവേശന സമയത്ത് ടിസിയും പ്രസക്തമായ രേഖകളും
സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല.

അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും . നിങ്ങളുടെ മെയിൽ പതിവായി പരിശോധിക്കുക .

പ്രവേശന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ
പൊതു അന്വേഷണം: 0487-2420435
റാങ്ക് ലിസ്റ്റും അലോട്ട്മെൻറും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം: 9747420438, 9747420437, 9207420441, 9207420442 (സമയം: രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 വരെ)
ഇമെയിൽ: admissions@stthomas.ac.in

പ്രവേശന സെൽ
സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് (സ്വയംഭരണാധികാരം), തൃശ്ശൂർ

Greetings from St Thomas College (Autonomous), Thrissur

Trial rank list for UG programmes is published. For details visit: https://stthomas.ac.in/ug-trial- rank-list/
The methodology for calculating the index marks for admission is available at the college website. Those who have queries regarding the trial rank list may contact helpline (Numbers: 9747420438, 9747420437, 9207420441 and 920742044) between 10 am and 4 pm or email us to admissions@stthomas.ac.in (Include your name and application number in mail). Any other corrections like, change in name, Date of birth, Personal and educational details will not be rectified through mail or over phone but it will be rectified at the time of admission. Candidates should produce original transfer certificate (TC) and conduct certificate (CC) at the time of admission for verification. Those who have not obtained these documents should acquire them as soon as possible, as the allotment for admission will be conducted in the second week of August.
Allotment Procedure Details Selected candidates should pay the following amount which is a part of admission fee on accepting allotment through online. The allotment will be cancelled on non-payment of the fee. The amount once paid is non-refundable. Details of Fees to be paid at the time of allotment

Category Amount
General category candidates                                           Rs. 4000
General/RC/OBC/OEC fee concession candidates    Rs. 2000
SC/ST candidates                                                              Rs. 800
B.Voc courses                                                                     Rs. 9000
All Self-financing courses                                                Rs. 10000
Details regarding the remaining admission fee will be intimated through the admit card available in login after allotment. This amount should be paid on the date of admission which will be announced later. Those students who fail to submit TC and relevant documents at the time of admission will not be admitted even though they have paid the fees. Details regarding allotment process will be intimated later. Please check your mail frequently.

UG Admission Helpline
General enquiry: 0487-2420435
Enquiry regarding rank list and allotment: 9747420438, 9747420437, 9207420441, 9207420442 (Time 10am to 4pm)

Email: admissions@stthomas.ac.in

Admission Cell
St Thomas College (Autonomous)
Thrissur

Published On: August 8th, 2020Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News